Bullebakken: De Wetgeving

Burgerlijk Wetboek
In de wet staat dat de leidinggevende verantwoordelijk is als er gepest wordt op de werkvloer. In artikel 7:658, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek valt te lezen dat de werkgever ‘verplicht is de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt’.
In lid 2 van datzelfde artikel stelt de wetgever 'De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer'.

Volgens psycholoog Bob van der Meer valt hier pesten ook onder. "Lid 1 verplicht elke werkgever maatregelen te treffen inzake lichamelijke, maar door een arrest van de Hoge Raad, naast fysieke ook psychische veiligheid, te geven (Het is immers de werkgever die de feitelijke macht heeft om de fysieke en psychische veiligheid van de door hem gecreëerde werkplek te beïnvloeden en de risico’s daar zo veel mogelijk weg te nemen of te beperken). Doet hij dat niet, dan pleegt hij een onrechtmatige daad. Lid 2 stelt dat als een werknemer aan de werkgever vertelt dat hij wordt gepest, de werkgever hier onderzoek naar moet verrichten. Dat is een omgekeerde bewijslast.

Als dat voor de gepeste negatief uitpakt, heeft het slachtoffer de mogelijkheid voor contra-expertise. De gepeste kan dan een andere deskundige onderzoek laten verrichten op het werk, een advocaat inschakelen en aan de rechter vragen om een uitspraak te doen.

Arbowetgeving
Volgens de Arbowet valt bullebakken onder ‘psychosociale arbeidsbelasting’.

Werkgevers zijn op grond van deze wet verplicht om een beleid te voeren dat erop gericht is om deze vorm van arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken. Het Arbobesluit werkt deze verplichting in afdeling 4, hoofdstuk 2, artikel 2.15 verder uit en verplicht werkgevers om de risico’s in kaart te brengen in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Daarnaast moeten in het Plan van Aanpak maatregelen worden opgenomen ter voorkoming van pesten. Het personeel moet vervolgens worden voorgelicht over de risico’s en de maatregelen die het bedrijf heeft getroffen. De werkgever dient al deze acties aantoonbaar uit te voeren, wat dus betekent dat er verslaglegging moet plaatsvinden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten